KPiR - Ksi±żka Przychodów i Rozchodów

Usługa ta skierowana jest do firm, które nie s± zobligowane do prowadzenia pełnej księgowo¶ci czyli do osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, i spółek partnerskich jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowarto¶ć w walucie polskiej 1.200.000 euro i które maj± wysokie koszty uzyskania przychodów lub nie mog± korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu i karty podatkowej.

W ramach usługi oferujemy:

  • bież±c± ewidencja operacji gospodarczych;
  • ewidencję ¶rodków trwałych i wyposażenia;
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
  • ewidencję rozrachunków;
  • sporz±dzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
  • sporz±dzanie deklaracji ZUS zgłoszeniowych i rozliczeniowych przedsiębiorcy;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży i gospodarki magazynowej;
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów.

Zał±cznik: Rozporz±dzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów