Rozliczenie VATu w Budownictwie

Osoby, które po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych zwi±zanych z inwestycj± mieszkaniow±, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższ± (23%, 24%, 25%), mog± odzyskać czę¶ć wydatków poniesionych na ten cel.

1. Uprawnionymi s± osoby fizyczne, które:poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w zwi±zku z inwestycj± polegaj±c± na:

  • budowie budynku mieszkalnego,
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego czę¶ci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniaj±cy wymagania okre¶lone w odrębnych przepisach,
  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (WYKAZ REMONTÓW)

2. poniesione wydatki maj± udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.;

3. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższ± (23%, 24%, 25%);

4. nie s± podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynno¶ci podlegaj±cych opodatkowaniu tym podatkiem;

5. posiadaj± prawo do dysponowania nieruchomo¶ci± na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego

6. posiadaj± pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagaj±cej takiego pozwolenia.

Wniosek o zwrot VAT składa się nie czę¶ciej niż raz w roku w urzędzie skarbowym wła¶ciwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu złożenia przez ni± wniosku.

Zwrot VAT jest limitowany. Na wysoko¶ć kwoty zwrotu oraz wysoko¶ć przysługuj±cych limitów wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należ±:

  • rodzaj inwestycji, to znaczy czy inwestycja, w zwi±zku z któr± poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę;
  • korzystanie w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zakupu tych samych materiałów budowlanych;
  • wysoko¶ć ceny 1 m2 stosowanej przy obliczaniu limitów;
  • wysoko¶ć stawki podatku VAT obowi±zuj±cej w momencie złożenia pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie.

Jeżeli prawidłowo¶ć złożonego wniosku nie budzi w±tpliwo¶ci, zwrot dokonywany jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez wydawania decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego.W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci dokonanie zwrotu poprzedza wydanie decyzji okre¶laj±cej wysoko¶ć kwoty zwrotu. Decyzję tę naczelnik urzędu skarbowego wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wypłata kwoty zwrotu następuje w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Warunkiem wypłaty jest brak zaległo¶ci podatkowych. W przeciwnym wypadku zwrot VAT podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległo¶ci wraz z odsetkami za zwłokę.

Zwrot można otrzymać w kasie, za po¶rednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędno¶ciowo-kredytowej albo za po¶rednictwem poczty (kwota zwrotu jest pomniejszana o koszty jej przesłania). Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zał±czniki:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwi±zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) - tekst ujednolicony na 1 wrze¶nia 2011 r. (http://www.mf.gov.pl/_files_/informatory/zwrot/zwrotvat-2011tj.pdf)

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawk± podatku od towarów i usług w wysoko¶ci 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. s± opodatkowane podatkiem VAT (http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,12,12,1448,,,obwieszczenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-3092010-r-w.html)

Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego (doł±czony dokument).

Jak skorzystać z Naszej usługi?

1. Skontaktuj się z biurem (kontakt) w celu omówienia szczegółów.
2. Prze¶lij listownie b±dĽ e-mailowo kopie faktur dokumentuj±cych zakup materiałów budowlanych.
3. Po przeanalizowaniu przesłanego materiału prze¶lemy wstępnie oszacowan± kwotę zwrotu VATu, wycenę usługi i wzór umowy do podpisania.
4. Podpisan± umowę prze¶lij listownie do biura (kontakt).
5. Wypełniony formularz dostaniesz e-mailowo w ci±gu 14 dni od otrzymania przez biuro podpisanej umowy.
6. Po otrzymaniu zapłaty za usługę do¶lemy zał±czniki i procedurę dalszego postępowania.