Księgi Handlowe

Usługa ta skierowana jest do firm, które zobligowane s± do prowadzenia pełnej księgowo¶ci czyli spółek handlowych osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń bez względu na warto¶ć obrotów oraz osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowarto¶ć w walucie polskiej 1.200.000 euro.

W ramach usługi oferujemy:

  • opracowywanie planów kont;
  • opracowywanie polityki rachunkowo¶ci;
  • bież±c± ewidencję operacji gospodarczych;
  • ewidencję ¶rodków trwałych i wyposażenia;
  • ewidencję rozrachunków;
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
  • sporz±dzanie sprawozdań finansowych zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowo¶ci;
  • sporz±dzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.


Zał±cznik: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowo¶ci