Ryczałt Ewidencjonowany

Usługa ta skierowana jest do osób fizycznych prowadz±cych jednoosobow± działalno¶ć gospodarcz±, spółek cywilnych i spółek jawnych, które nie s± zobligowane do prowadzenia pełnej księgowo¶ci jeżeli w roku poprzedzaj±cym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalno¶ci w wysoko¶ci nieprzekraczaj±cej 150.000 euro i nie prowadz± działalno¶ci wył±czonej z opodatkowania ryczałtem.

Ta forma opodatkowania jest korzystna w firmach, które maj± niskie koszty uzyskania przychodów.

W ramach usługi oferujemy:

  • bież±c± ewidencję przychodów;
  • prowadzenie rejestrów podatku VAT;
  • ewidencję ¶rodków trwałych i wyposażenia;
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
  • sporz±dzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego PIT-28;
  • sporz±dzanie deklaracji ZUS zgłoszeniowych i rozliczeniowych przedsiębiorcy.


Zał±cznik: Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi±ganych przez osoby fizyczne